top of page

Jouw Privacy

Inleiding

Sterling|Bright en aan haar gelieerde adviseurs, hierna Sterling|Bright genoemd, nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast lees je in deze privacyverklaring wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met info@sterlingbright.com of met één van onze consultants.

Wie is Sterling|Bright

Sterling|Bright, kantoor houdende te (3032 AC) Rotterdam aan Hofplein 20. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 52740870.

Sterling|Bright is een Executive Search Bureau en bemiddelt finance kandidaten voor interim en vaste posities op medior en senior niveau.  

Hoe verwerkt Sterling|Bright jouw gegevens?

We verzamelen specifieke informatie over jou, de kandidaat. Dit doen wij omdat we jou zo goed mogelijk willen kunnen benaderen met ècht relevante vacatures.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens over jou verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens wij voor dat specifieke doel gebruiken en hoe lang de gegevens door ons worden bewaard.

Dienstverlening

Doeleinde: Matchen van opdrachtgever en kandidaat en het benaderen van kandidaten; wij maken gebruik van jouw gegevens met als doel om je zo gericht mogelijk te benaderen met relevante carrièremogelijkheden. Indien en voor zover noodzakelijk zullen wij je toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van je (overige) persoonsgegevens.

 

Gegevens: NAW-gegevens, jouw contactgegevens, de persoonsgegevens die je verstrekt middels jouw cv. Tevens kunnen wij ook gegevens verwerken die wij op jouw LinkedInpagina, dan wel op Google kunnen inzien. Betreffende de LinkedInpagina blijft dit echter beperkt tot de informatie die jij openbaar op de desbetreffende pagina hebt geplaatst. Ook bewaren wij emailcorrespondentie en aantekeningen van gesprekken zodat we zo goed mogelijk up to date zijn en blijven van jouw ontwikkelingen en wensen.

 

Bewaartermijn:Twee (2) jaar

 

Jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die wij over jou hebben dan kan je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kan je een verzoek hiertoe doen bij ons. Je kan verzoeken dat wij jouw gegevens wijzigen, verbeteren, verwijderen of afschermen.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om aan ons een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens op te leggen. Dit houdt in dat wij alleen de door jou aangegeven persoonsgegevens zullen verzamelen en bewaren.

 

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Sterling|Bright of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht de door ons bewaarde persoonsgegevens te verkrijgen. Wij zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Indien je jouw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kan je schriftelijk contact opnemen via bovenstaand postadres of doormiddel van het verzenden van een e-mail naar info@sterlingbright.com. Geef daarbij aan wat je wenst dat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Wij proberen binnen 24 uur na ontvangst van jouw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen aangeven hoe, op welke wijze en binnen welke termijn wij aan jouw verzoek zullen voldoen. Ook voor de bovenstaande punten kan je op deze wijze een verzoek indienen.

 

Toestemming intrekken

Je hebt het recht om toestemming om jouw gegevens te verwerken in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Sterling|Bright je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Indien je aangeeft dat je het niet wenselijk vindt dat jouw persoonsgegevens door ons worden bewaard, dan zullen wij trachten deze gegevens binnen 24 uur te verwijderen en je op de hoogte stellen wanneer je gegeven zijn verwijderd.

 

Reactie door Sterling|Bright

Een verzoek om meer informatie naar info@sterlingbright.com. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, is het mogelijk dat jouw gegevens gedeeld worden met de volgende partijen:

 

  • Dataverwerkers, jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons kandidatenbestand dat op ISO-gecertificeerde servers in de Cloud staat.

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Sterling|Bright

  • Opdrachtgevers van Sterling|Bright, dit gebeurt echter pas na jouw toestemming.

 

Ook kan het zijn dat Sterling|Bright verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat wij met uiterste zorg jouw persoonsgegevens verwerken en jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Indien een datalek zich voordoet, zullen wij in eerste instantie nagaan of en in hoeverre er sprake is van een inbreuk van jouw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij binnen 72 uur na de ontdekking van dit lek melding maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en je zo snel mogelijk over het lek inlichten.

 

Wij zullen ten minste van het volgende melding maken:

  • Het soort inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens;

  • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;

  • De door ons te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken

Doorgifte aan derde land of internationale organisatie

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan een aan ons gelieerde onderneming buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, maken wij gebruik van het Privacy Shield verdrag of de EU Model Clauses om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met vragen en klachten?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, dan kan je een e-mail sturen naar info@sterlingbright.com. Daarnaast kan je ook contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page